تحقیق در مورد سهام و بورس

در29صفحه قالب word   اهداف فصل: بعد از مطالعه اين فصل شما قادر خواهيد بود: ـ ويژگي هاي دارايي ها و بدهي ها را تعيين كنيد. ـ تفاوت دارايي ها از منابع اقتصادي و بدهي ها از تعهدات اقتصادي. ـ تفاوت بدهي ها از حقوق صاحبان سهم ـ بحث در مورد موضوعات متنوعي از طبقه بندي صورت وضعيت مالي ـ تعريف بدهي هاي احتمالي و بحث در مورد نحوة برخورد با آنها چشم اندازي بر فصل نظر ريپلي: صورت وضعيت مالي همچنين ترازنامه هم ناميده مي شود. و آن هست يكي از گزارشات اصلي كه حسابدارها آن را آماده مي كنند. يكي ا …

پاسخ دهید