طرح توجیهی تولید خمیر مایه از ملاس

طرح توجیهی تولید خمیر مایه از ملاس


ﺧﻤﯿــﺮ ﻣﺎﯾــﻪ از ﻧــﻮﻋﯽ ﻣﺨﻤــﺮ ﺑﻨــﺎم ﺳﺎﮐﺎروﻣﯿﺴــﺲ ﺳــﺮوﯾﺰﯾﻪ   ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻣﺨﻤﺮ ﯾﮏ ﻣﻮﺟﻮد زﻧﺪه ﺗﮏ ﺳﻠﻮﻟﯽ از ﺧﺎﻧﻮاده ﻗـﺎرچ(Cervisiae)ﻫـﺎ اﺳﺖ، ﺑﺪﯾﻦ ﻟﺤﺎظ ﻣﺨﻤﺮ در واﻗﻊ ﻧﻮﻋﯽ ﻗﺎرچ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻗﺎدر ﺑﻪ ﻓـﺮاﻫﻢ  آوردن ﻣـﻮاد ﻏـﺬاﯾﯽ ﺑﺮاي ﺧﻮدﻧﯿﺴﺖ و ﺿﻤﻦ رﺷﺪ و ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺜﻞ، از ﻃﺮﯾﻖ ﻋﻤﻞ ﺗﺨﻤﯿﺮ ﺑﻪ زﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮد اداﻣـﻪ ﻣﯽ دﻫﺪ. ﺗﺨﻤﯿﺮ را ﻣﯽ ﺗﻮان ﭘﺮوﺳﻪ اي داﻧﺴﺖ ﮐﻪ در ﻃﯽ آن ﺗﻐﯿﯿـﺮات  ﺷـﯿﻤﯿﺎﯾﯽ در ﯾـﮏ  ﻣﺎده آﻟﯽ اورﮔﺎﻧﯿﮏ از ﻃﺮﯾﻖ ﯾﮏ ﮐﺎﺗﺎﻟﯿﺴﺖ ﺑﯿﻮﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﻣﻮﺳﻮم ﺑﻪ آﻧﺰﯾﻢ ﺑﻮﺟﻮد ﻣﯽ آﯾﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ آﻧﺰﯾﻢ ﺑﻮﺳﯿﻠﻪ ﻧﻮع ﺧﺎﺻﯽ از ﻣﻮﺟﻮدات زﻧﺪه ﻣﯿﮑﺮوارﮔﺎﻧﯿﺴﻢ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد……. تعداد صفحات:61 فرمت:pdf اشتغال زایی:29نفر   …

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *