طرح توجیهی تولید الکل از برنج

طرح توجیهی تولید الکل از برنج در ﻗﺪﯾﻢ ﺗﻮﻟﯿﺪ اﻟﮑﻞ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﻫﻨﺮ و ﻣﻬﺎرت ﺧﺎص ﻣﯽ ﻋﻠﻤﯽ ﻣﺤﺴﻮب ﮔﺮدﯾﺪ ﺗﺎ اﯾﻨﮑـﻪ ﺷـﯿﻤﯽ  دان و داﻧﺸﻤﻨﺪ ﻣﻌﺮوف ﻓﺮاﻧﺴﻮی Gay-Lussa  ﻧﺸﺎن […]

طرح توجیهی تولید الیاف از چای

طرح توجیهی تولید الیاف از چای گزارش حاضر مطالعات امکان سنجی مقدماتی تولید(الیاف از چای)میباشد.این مطالعات در قالب متدولوژی مطالعات امکان سنجی تهیه گردیده است و مطابق الگوی فوق ابتدا […]

طرح توجیهی تولید تانن از بلوط

طرح توجیهی تولید تانن از بلوط گزارش حاضر مطالعات امکان سنجی مقدماتی تولید(تانن ازبلوط)میباشد.این مطالعات در قالب متدولوژی مطالعات امکان سنجی تهیه گردیده است و مطابق الگوی فوق ابتدا محصول […]

طرح توجیهی تولید خمیر مایه از ملاس

طرح توجیهی تولید خمیر مایه از ملاس ﺧﻤﯿــﺮ ﻣﺎﯾــﻪ از ﻧــﻮﻋﯽ ﻣﺨﻤــﺮ ﺑﻨــﺎم ﺳﺎﮐﺎروﻣﯿﺴــﺲ ﺳــﺮوﯾﺰﯾﻪ   ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻣﺨﻤﺮ ﯾﮏ ﻣﻮﺟﻮد زﻧﺪه ﺗﮏ ﺳﻠﻮﻟﯽ از ﺧﺎﻧﻮاده ﻗـﺎرچ(Cervisiae)ﻫـﺎ اﺳﺖ، ﺑﺪﯾﻦ ﻟﺤﺎظ […]

طرح توجیهی تولید چیپس از میوه جات

طرح توجیهی تولید چیپس از میوه جات اﻫﻤﯿﺖاﻗﺘﺼﺎدي ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات ﻣﯿﻮه  ﺟﺎت ﺧﺸﮏ ﺷﺪه ﺗﻮزﯾﻊ ﻧﺎﻣﻨﺎﺳـﺐ ﻣﻨـﺎﺑﻊ ﻏـﺬاﺋﯽ و اﻧـﻮاع ﻣﺤﺼﻮﻻت ﮐﺸﺎورزي و ﻓﺼﻠﯽ و ﻣﻨﻄﻘﻪ اي ﺑﻮدن ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑـﺴﯿﺎري […]