تحقیق درباره آزمایشات عمران (نمونه برداري از ماسه و شن)

تحقیق درباره آزمایشات عمران (نمونه برداري از ماسه و شن) ↓↓   لینک   دانلود   و   خرید   پایین   توضیحات   ↓↓ فرمت   فایل :  word    ( قابل   ویرایش   و   آماده   پرینت ) تعداد   صفحات :22     قسمتی   از   متن   فایل […]

تحقیق درباره از قرون توليد دستي تا عصر توليد ناب

تحقیق درباره از قرون توليد دستي تا عصر توليد ناب ↓↓   لینک   دانلود   و   خرید   پایین   توضیحات   ↓↓ فرمت   فایل :  word    ( قابل   ویرایش   و   آماده   پرینت ) تعداد   صفحات :13     قسمتی   از   متن   فایل […]

پروژه درباره مقاوم سازي تير مركب بتن ـ فولاد با استفاده از CFRP

پروژه درباره مقاوم سازي تير مركب بتن ـ فولاد با استفاده از CFRP ↓↓   لینک   دانلود   و   خرید   پایین   توضیحات   ↓↓ فرمت   فایل :  word    ( قابل   ویرایش   و   آماده   پرینت ) تعداد   صفحات :22     قسمتی   از   […]

پروژه درباره سير طبيعي پروژه از ابتدا تا مرحله اجرا(پروژه های عمرانی)

پروژه درباره سير طبيعي پروژه از ابتدا تا مرحله اجرا(پروژه های عمرانی) ↓↓   لینک   دانلود   و   خرید   پایین   توضیحات   ↓↓ فرمت   فایل :  word    ( قابل   ویرایش   و   آماده   پرینت ) تعداد   صفحات :17     قسمتی   از   متن […]

پروژه درباره پورت موازي و استفاده از آن در پروژه‌ها

پروژه درباره پورت موازي و استفاده از آن در پروژه‌ها ↓↓   لینک   دانلود   و   خرید   پایین   توضیحات   ↓↓ فرمت   فایل :  word    ( قابل   ویرایش   و   آماده   پرینت ) تعداد   صفحات :12     قسمتی   از   متن   فایل […]

طرح توجیهی تولید الکل از برنج

طرح توجیهی تولید الکل از برنج در ﻗﺪﯾﻢ ﺗﻮﻟﯿﺪ اﻟﮑﻞ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﻫﻨﺮ و ﻣﻬﺎرت ﺧﺎص ﻣﯽ ﻋﻠﻤﯽ ﻣﺤﺴﻮب ﮔﺮدﯾﺪ ﺗﺎ اﯾﻨﮑـﻪ ﺷـﯿﻤﯽ  دان و داﻧﺸﻤﻨﺪ ﻣﻌﺮوف ﻓﺮاﻧﺴﻮی Gay-Lussa  ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ ﮔﻠﻮﮐﺰ ﻗﻨﺪ اﺻﻠﯽ و آﻏﺎزﮔﺮ ﺗﺨﻤﯿﺮ اﺗﺎﻧﻮل ﻣﯽ ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﻧﻘﺶ ﻣﺨﻤﺮ در ً ﺑﺎﺷﺪ و ﻧﻬﺎﯾﺘﺎ ﺗﺨﻤﯿﺮ. در ﺳـﺎل 1837ﻣـﯿﻼدی اﺛﺒـﺎت ﮔﺮدﯾـﺪ و […]

طرح توجیهی تولید الیاف از چای

طرح توجیهی تولید الیاف از چای گزارش حاضر مطالعات امکان سنجی مقدماتی تولید(الیاف از چای)میباشد.این مطالعات در قالب متدولوژی مطالعات امکان سنجی تهیه گردیده است و مطابق الگوی فوق ابتدا محصول مورد مطالعه به طور دقیق معرفی شده و سپس برسی های لازم روی بازار آن صورت خواهد گرفت و در ادامه مطالعات فنی در […]

طرح توجیهی تولید بریکت از ذغال سنگ

طرح توجیهی تولید بریکت از ذغال سنگ   گزارش حاضر مطالعات امکان سنجی مقدماتی ساخت(بریکت از ذغال سنگ)میباشد.این مطالعات در قالب متدولوژی مطالعات امکان سنجی تهیه گردیده است و مطابق الگوی فوق ابتدا محصول مورد مطالعه به طور دقیق معرفی شده و سپس برسی های لازم روی بازار آن صورت خواهد گرفت و در ادامه […]

طرح توجیهی تولید تانن از بلوط

طرح توجیهی تولید تانن از بلوط گزارش حاضر مطالعات امکان سنجی مقدماتی تولید(تانن ازبلوط)میباشد.این مطالعات در قالب متدولوژی مطالعات امکان سنجی تهیه گردیده است و مطابق الگوی فوق ابتدا محصول مورد مطالعه به طور دقیق معرفی شده و سپس برسی های لازم روی بازار آن صورت خواهد گرفت و در ادامه مطالعات فنی در خصوص […]

طرح توجیهی تولید خمیر مایه از ملاس

طرح توجیهی تولید خمیر مایه از ملاس ﺧﻤﯿــﺮ ﻣﺎﯾــﻪ از ﻧــﻮﻋﯽ ﻣﺨﻤــﺮ ﺑﻨــﺎم ﺳﺎﮐﺎروﻣﯿﺴــﺲ ﺳــﺮوﯾﺰﯾﻪ   ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻣﺨﻤﺮ ﯾﮏ ﻣﻮﺟﻮد زﻧﺪه ﺗﮏ ﺳﻠﻮﻟﯽ از ﺧﺎﻧﻮاده ﻗـﺎرچ(Cervisiae)ﻫـﺎ اﺳﺖ، ﺑﺪﯾﻦ ﻟﺤﺎظ ﻣﺨﻤﺮ در واﻗﻊ ﻧﻮﻋﯽ ﻗﺎرچ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻗﺎدر ﺑﻪ ﻓـﺮاﻫﻢ  آوردن ﻣـﻮاد ﻏـﺬاﯾﯽ ﺑﺮاي ﺧﻮدﻧﯿﺴﺖ و ﺿﻤﻦ رﺷﺪ و ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺜﻞ، از ﻃﺮﯾﻖ ﻋﻤﻞ ﺗﺨﻤﯿﺮ […]

طرح توجیهی تولید چیپس از میوه جات

طرح توجیهی تولید چیپس از میوه جات اﻫﻤﯿﺖاﻗﺘﺼﺎدي ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات ﻣﯿﻮه  ﺟﺎت ﺧﺸﮏ ﺷﺪه ﺗﻮزﯾﻊ ﻧﺎﻣﻨﺎﺳـﺐ ﻣﻨـﺎﺑﻊ ﻏـﺬاﺋﯽ و اﻧـﻮاع ﻣﺤﺼﻮﻻت ﮐﺸﺎورزي و ﻓﺼﻠﯽ و ﻣﻨﻄﻘﻪ اي ﺑﻮدن ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑـﺴﯿﺎري از ﻣﺤـﺼﻮﻻت در ﺟﻬـﺎن از ﺟﻤﻠـﻪ دﻻﯾـﻞ  اﻫﻤﯿﺖ ﺧﺸﮏ ﮐﺮدن ﻣﯿـﻮه ﺟـﺎت ﻣﯿﺒﺎﺷـﺪ . ﻫﻤﭽﻨـﯿﻦ ﻧﯿـﺎز ﺑـﯿﺶ از ﺣـﺪ ﺑﻌـﻀﯽ از ﮐـﺸﻮرﻫﺎ ﺑـﻪ اﯾﻨﮕﻮﻧـﻪ ﻣﺤﺼﻮﻻت […]

طرح توجیهی و امکان سنجی تولید ذغال از ضایعات چوب

طرح توجیهی و امکان سنجی تولید ذغال از ضایعات چوب ﻳﻜﻲ ازﻣﻌﻀﻼت ﺑﺸﺮ اﻣﺮوز ﻣﺸﻜﻞ اﻧﺮژي اﺳﺖ . ﻫﺮﭼﻨﺪ ﺑﺸﺮ اﻣﺮوز ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺳﻮﺧﺘﻬﺎي ﻧﻮ و می باشد ولی نیم نگاهی همبه منابع موجود دارد.روزانه درختان زیادی در جهان به دلایل مختلفی مثل کاغذ سازی و یا ساخت مصنوعات چوبی و….قطع میشوند که شاخه و […]