طرح توجیهی تولید الکل از برنج

طرح توجیهی تولید الکل از برنج در ﻗﺪﯾﻢ ﺗﻮﻟﯿﺪ اﻟﮑﻞ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﻫﻨﺮ و ﻣﻬﺎرت ﺧﺎص ﻣﯽ ﻋﻠﻤﯽ ﻣﺤﺴﻮب ﮔﺮدﯾﺪ ﺗﺎ اﯾﻨﮑـﻪ ﺷـﯿﻤﯽ  دان و داﻧﺸﻤﻨﺪ ﻣﻌﺮوف ﻓﺮاﻧﺴﻮی Gay-Lussa  ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ ﮔﻠﻮﮐﺰ ﻗﻨﺪ اﺻﻠﯽ و آﻏﺎزﮔﺮ ﺗﺨﻤﯿﺮ اﺗﺎﻧﻮل ﻣﯽ ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﻧﻘﺶ ﻣﺨﻤﺮ در ً ﺑﺎﺷﺪ و ﻧﻬﺎﯾﺘﺎ ﺗﺨﻤﯿﺮ. در ﺳـﺎل 1837ﻣـﯿﻼدی اﺛﺒـﺎت ﮔﺮدﯾـﺪ و […]

طرح توجیهی تولید انواع قطعات پلی پورتان

طرح توجیهی تولید انواع قطعات پلی پورتان گزارش حاضر مطالعات امکان سنجی مقدماتی ساخت(انواع قطعات پلی پورتان)میباشد.این مطالعات در قالب متدولوژی مطالعات امکان سنجی تهیه گردیده است و مطابق الگوی فوق ابتدا محصول مورد مطالعه به طور دقیق معرفی شده و سپس برسی های لازم روی بازار آن صورت خواهد گرفت و در ادامه مطالعات […]

طرح توجیهی تولید انجین موتور سیکلت

طرح توجیهی تولید انجین موتور سیکلت اﻧﺠﯿﻦ ﻋﺎﻣﻞ اﯾﺠﺎد ﺣﺮﮐﺖ در ﻣﻮﺗﻮر ﺳﯿﮑﻠﺖ و ﯾﺎ ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت ﺳﺎده ﺗﺮ ﻗﻮای ﻣﺤﺮﮐﻪ آن ﻣـﯽ   ﺑﺎﺷـﺪ .اﯾـﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋـﻪ ﻫﻤﺎن ﻣﻮﺗﻮر ﻣﻮﺗﻮرﺳﯿﮑﻠﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ از ﻧﻮع ﻣﻮﺗﻮرﻫﺎی اﺣﺘﺮاﻗﯽ دو ﯾﺎ ﭼﻬﺎر زﻣﺎﻧﻪ ﻣﺤﺴﻮب ﻣـﯽ  ﮔـﺮدد و ﺑـﻪ وﺳـﯿﻠﻪ ﺳﻮﺧﺖ ﺑﻨﺰﯾﻦ ﮐﺎر ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.  ﻣﻮﺗﻮر ﯾﺎ اﻧﺠﯿﻦ ﻣﻮﺗﻮرﺳﯿﮑﻠﺖ در […]

طرح توجیهی تولید انواع قالب صنایع پلاستیک و کفش

طرح توجیهی تولید انواع قالب صنایع پلاستیک و کفش گزارش حاضر مطالعات امکان سنجی مقدماتی تولید(انواع قالب صنایع پلاستیک و کفش)میباشد.این مطالعات در قالب متدولوژی مطالعات امکان سنجی تهیه گردیده است و مطابق الگوی فوق ابتدا محصول مورد مطالعه به طور دقیق معرفی شده و سپس برسی های لازم روی بازار آن صورت خواهد گرفت […]

طرح توجیهی تولید الیاف مصنوعی اکریلیک

طرح توجیهی تولید الیاف مصنوعی اکریلیک در ﻗﺮن ﻫﻔﺪﻫﻢ داﻧﺸﻤﻨﺪي ﺑﻪ ﻧﺎم راﺑﺮت ﻫﻮك ( Robert Hooke )  ﺑﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت و ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﺧﻮد ﺑﺮ روي ﮐﺮم اﺑﺮﯾﺸﻢ درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻪ اﮔﺮ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﻣﺎﯾﻌﯽ را از ﺳﻮراخ ﻫﺎي ﺑﺴﯿﺎر رﯾﺰ ﻋﺒﻮر دﻫﺪ و ﺑﻌﺪ از ﺧﺎرج ﺷﺪن از ﺳﻮراخ ﻫﺎ آن را  ﺪ ، ﻣﻨﻌﻘﺪ ﮐﻨﺪ ﺧﻮاﻫﺪ […]

طرح توجیهی تولید انواع فلنج به روش فورج

طرح توجیهی تولید انواع فلنج به روش فورج ﭘﯿﺶ از ﮔﺮم ﮐﺮدن ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻣﯿﮑﺮوﺳﮑﻮﭘﯽ ﻓﻮﻻد ﺷﺎﻣﻞ ﻓﺮﯾﺖ و ﭘﺮﻟﯿﺖ و ﮐﺎرﺑﯿﺪﻫﺎ اﺳﺖ. ﺑﺎ ﺣﺮارت دادن ﺗﺎ رﺳﯿﺪن ﺑﻪ دﻣﺎي ﺑﺤﺮاﻧﯽ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻓﺎز ﺑﺎ ﺟﻮاﻧﯽ زﻧﯽ آﺳﺘﻨﯿﺖ آﻏﺎز ﻣﯽ ﻓﺮﯾﺖ و ﺳﻤﺎﻧﺘﯿﺖ درون آﺳﺘﻨﯿﺖ ﺣﻞ ﻣﯽﺷﻮد. ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ دﻣﺎ ﺷﻮﻧﺪ. ﭘﺲ از ﺣﻞ ﺷﺪن ﮐﺎر ﺑﯿﺪﻫﺎ […]

طرح توجیهی تولید الیاف از چای

طرح توجیهی تولید الیاف از چای گزارش حاضر مطالعات امکان سنجی مقدماتی تولید(الیاف از چای)میباشد.این مطالعات در قالب متدولوژی مطالعات امکان سنجی تهیه گردیده است و مطابق الگوی فوق ابتدا محصول مورد مطالعه به طور دقیق معرفی شده و سپس برسی های لازم روی بازار آن صورت خواهد گرفت و در ادامه مطالعات فنی در […]

طرح توجیهی تولید انواع غذای آماده و نیمه آماده

طرح توجیهی تولید انواع غذای آماده و نیمه آماده در ﮔﺰارش ﺣﺎﺿﺮ وﺑﺮ اﺳﺎس ﻃﺮح ارﺟﺎﻋﻲ از ﺳﻮي ﺷﺮﻛﺖ ﺷﻬﺮك ﻫﺎي ﺻﻨﻌﺘﻲ اﺳﺘﺎن زﻧﺠﺎن ﻣﻄﺎﻟﻌـﺎت اﻣﻜـﺎن ﺳـﻨﺠﻲ ﻃﺮح ﺗﻮﻟﻴﺪ آﻣﺎده اﻧﻮاع ﻏﺬاي آﻣﺎدهو نیمه آماده مورد برسی و تجزیه و تحلیل واقع می گردد.به عنوان مقدمه ای کوتاه ﻋﻨﻮان ﻣﻲ دارد ﺷﺮاﻳﻂ ﻛﻨﻮﻧﻲ زﻧﺪﮔﻲ اﻧﺴﺎن و ﻧﻔﻮذ […]

طرح توجیهی تولید ظروف چینی

طرح توجیهی تولید ظروف چینی ﺑﺸﺮ در ﭘﯽ ﺳﺎﻟﯿﺎن ﻣﺘﻤﺎدي ﺟﻬﺖ ﻣﺼﺎرف د زﻧﺪﮔﯽ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﻇﺮوف را داﺷﺘﻪ اﺳﺖ و ﻇﺮوف از ﺟﻨﺲ ﻣﻮا  ﻣﻌﺪﻧﯽ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪ و ﺳﯿﺮ ﺗﮑﺎﻣﻠﯽ   ﺑﻪ ﻧﻮع ﻣﺮﻏﻮب آن ﮐﻪ ﭼﯿﻨﯽ اﺳﺖ ً ﺧﻮد را از ﻇﺮوف ﮔﻠﯽ و ﺳﻔﺎﻟﯽ ﺑﻪ ﺳﺮاﻣﯿﮏ و ﻧﻬﺎﯾﺘﺎ ﻃﯽ ﺖ ﮐﺮده اﺳ .ه […]

طرح توجیهی تولید انواع سمعک(آنالوگ و دیجیتال)

طرح توجیهی تولید انواع سمعک(آنالوگ و دیجیتال) گزارش حاضر مطالعات امکان سنجی مقدماتی تولید انواع سمعک(آنالوگ و دیجیتال)میباشد.این مطالعات در قالب متدولوژی مطالعات امکان سنجی تهیه گردیده است و مطابق الگوی فوق ابتدا محصول مورد مطالعه به طور دقیق معرفی شده و سپس برسی های لازم روی بازار آن صورت خواهد گرفت و در ادامه […]

طرح توجیهی تولید انواع چاشنی

طرح توجیهی تولید انواع چاشنی در طرح حاضر منظدر از انواع چاشني، ادويه ها-اواع سس ها-آبلیمو-آبغوره و… می باشد که محصدلات ذكر شده به دليل گستره بسیاری كه دارند به عنوان محصول همگن انواع سس ها را مورد   بررسي قرار مي دهيم .  انواع سس هاي غذايي جهت ايجاد طع  در غذاها مدرد استفاده […]

طرح توجیهی تولید انواع پمپ و متعلقات چاه

طرح توجیهی تولید انواع پمپ و متعلقات چاه اﻏﻠﺐ روﺳﺘﺎﯾﯿﺎن  ﭼﺸﻤﻪ ﻫﺎ ، ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﺳﺘﻔﺎده از آب رود ﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ ﭘﺴﺎب ﻓﺎﺿﻼب ﻫﺎ و. ..  در ﺧﯿﻠﯽ از ﻣﻮار  ﻧﺎﮔﺰﯾﺮ ﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎده از  ﭘﻤﭗ ﻫﺎي ﭼﺎه  ﻋﻤﯿق ﻫﺴﺘﻨد.   ، ﭘﻤﭗ وﺳﯿﻠﻪ اي ﺳﺎده اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ اﯾﺠﺎد ﻓﺸﺎر ﻻزم ﺑﺮاي اﻧﺘﻘﺎل ﺳﯿﺎل از ﻧﻘﻄﻪ […]