طرح توجیهی تولید رنگ های سرامیکی

طرح توجیهی تولید رنگ های سرامیکی در ﺻﻨﻌﺖ ﺳﺮاﻣﯿﮏ ﺳﺎزي اﺻﻮﻻ از رﻧﮕﺪاﻧﻪ ﺑﺮاي ﺟﻼ و ﺗﺰﺋﯿﻦ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﺷﻮد .در اﯾـﻦ ﺻـﻨﻌﺖ رﻧﮕﺪاﻧـﻪ ﻫـﺎي  ﻣﺨﺘﻠﻒ ﮐﻪ ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ اﮐﺴﯿﺪﻫﺎي […]

طرح توجیهی و امکانسنجی تولید فیلتر های از بین برنده بوهای نامطبوع و باکتریها در محیط شهری

طرح توجیهی و امکانسنجی تولید فیلتر های از بین برنده بوهای نامطبوع و باکتریها در محیط شهری  ﯾﮑﯽ از اﺻﻠﯽ ﺗﺮﯾﻦ راﻫﮑﺎرﻫﺎي از ﺑﯿﻦ ﺑﺮﻧﺪه ﺑﻮﻫﺎي ﻧﺎﻣﻄﺒﻮع و ﺑﺎﮐﺘﺮي ﻫﺎ […]